ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น