คู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
Records - of

ลำดับที่

เรื่อง

ดาวน์โหลด

1 16 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลด
2 17 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลด
3 18 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลด
4 19 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลด
5 20 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลด
6 22 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลด
7 23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลด
8 24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
9 25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ดาวน์โหลด
10 26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลด
11 27 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลด
12 28 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
13 29 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ดาวน์โหลด
14 30 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลด
15 31 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลด
16 32 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลด
17 33 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด ดาวน์โหลด
18 34 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า ดาวน์โหลด
19 58 หน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลด
20 61 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ดาวน์โหลด
21 70 การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวน์โหลด
22 135 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
23 136 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ดาวน์โหลด
24 137 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน ดาวน์โหลด
25 138 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
26 139 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
27 141 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
28 142 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 ดาวน์โหลด
29 143 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 ดาวน์โหลด
30 144 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
31 145 การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลด
32 146 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
33 147 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
34 148 การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลด
35 149 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ดาวน์โหลด
36 150 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลด
37 152 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
38 156 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
39 157 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
40 206 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลด
41 207 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
42 208 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลด
43 209 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) ดาวน์โหลด
44 210 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
45 211 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
46 212 การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ดาวน์โหลด
47 215 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
48 216 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด
49 223 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
50 224 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
51 225 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
52 226 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ดาวน์โหลด
53 227 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
54 228 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
55 229 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดาวน์โหลด
56 230 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
57 231 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
58 232 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
59 233 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
60 234 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
61 235 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
62 236 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ดาวน์โหลด
63 237 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
64 238 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
65 239 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ ดาวน์โหลด
66 240 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
67 241 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
68 242 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ดาวน์โหลด
แถวต่อหนึ่งหน้า
หน้า จาก