สภาพเศรษฐกิจ

            อาชีพ  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักและทำไร่อ้อย นอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริม เช่น ปลูกผักสวนครัว  เลี้ยงไหม ทอผ้า ทำกระติบข้าว ปลูกเห็ด เป็นต้น การเลี้ยงสัตว์มีเพียงบางครัวเรือนและไม่ได้ทำเป็นอาชีพจริงจัง  จะเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นการเลี้ยงชีพในครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีการประกอบอาชีพเสริมซึ่งเป็นเหตุทำให้มีรายได้น้อย  เนื่องจากไม่นิยมไปประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากการทำนาขายข้าว ที่มีผลผลิตและราคาไม่แน่นอน  ดังนั้นเมื่อหมดฤดูกาลเก็บเกี่ยวจึงว่างงาน นอกจากนี้ยังมีบางส่วนนิยมเข้าไปทำงานในกรุงเทพฯ และต่างประเทศ

สภาพสังคม
การศึกษา       
- โรงเรียนประถมศึกษา  3  แห่ง  (โรงเรียนบ้านขามป้อม /โรงเรียนบ้านนาสีนวน/โรงเรียนบ้านโป่งเอียด)         
- โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง  (โรงเรียนขัวเรียงศึกษา)
- โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  1  แห่ง (โรงเรียนโคกม่วงศึกษา)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านขามป้อม จัดตั้งและบริหารจัดการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  1 แห่ง  ตั้งอยู่บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10

ข้อมูลสถานศึกษา 

ที่

สถานศึกษา

จำนวนบุคลากร

จำนวนนักเรียน(คน)

อนุบาล
ป.1-4
ป.5-6
ม.1-3
ม.4-6

รวม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนบ้านนาสีนวน
โรงเรียนบ้านขามป้อม
โรงเรียนบ้านโป่งเอียด
โรงเรียนโคกม่วงศึกษา
โรงเรียนขัวเรียงศึกษา
ศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.)

4
12
13
2
17
17
2

60
40
28
8
53
-

-
67
55
21
116
-

-
27
41
11
44
-
115

-
-
-
-
78
110
121

-
-
-
-
-
99
114

60
134
124
40
291
209
350

รวม

67

189

259

238

309

213

1,208