ส่วนที่  4

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาในช่วงสามปี

********************************
องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง  มีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางมีหน้าที่ ต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล  การกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลในด้านต่างๆ ซึ่งต้องพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมทุกด้านและให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น“ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตรวจสอบ” โดยให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข ได้รับการบริการตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในการพัฒนาส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงสามารถดำเนินตามนโยบาย  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้