วิสัยทัศน์  (Vision)
          “ เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลที่ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ภายใต้แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน”

พันธกิจ  (Mission)
(1)  พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งโดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
(2)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเอง                   
(3)  ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
(4)  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน             
(5)  ฟื้นฟูและรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว                     
(6)  เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาที่ดี

          อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  (Authority)
1.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ ทางบก ทางระบายน้ำ และบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง
(2) การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การก่อสร้างอื่นๆ และการเกษตร
1.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(2) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
(3) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(3) การผังเมือง  การควบคุมอาคาร
1.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร การฝึกและประกอบอาชีพ
(2) ให้มีตลาด การท่องเที่ยว  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
1.5 ด้านการบริหารจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้
(1) คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษา  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
(2) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

1.6  การศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(2) การจัดการศึกษา
1.7   ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ อปท. มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) สนับสนุนสภาตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(2) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ/บุคลากร ให้ตามความจำเป็น
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน
(4) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น