ประวัติความเป็นมา
ตำบลขัวเรียง  มาจากชื่อบ้านเรียงในอดีต  ชาวบ้านที่อาศัยในถิ่นนี้ จะต้องเดินข้ามลำห้วยที่ลึกและมีน้ำไหลผ่านตลอดปี คือห้วยน้ำไหล ลำบากแก่การเดินข้ามลำห้วย  ชาวบ้านจึงช่วยกันตัดต้นไม้ใหญ่คือ “ต้นเรียง” ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่และแข็งแรงมากทนแดด ทนฝนได้ดีทำเป็นสะพานข้ามห้วยน้ำไหล ชาวบ้านเรียกว่า ขัว จึงได้ชื่อว่า “ขัวเรียง” เมื่อหมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้ห้วยน้ำไหล  จึงเรียกว่า บ้านขัวเรียง มีผู้คนอยู่หนาแน่น ภูมิประเทศเหมาะแก่การเพาะปลูก เนื่องจากมี ห้วยน้ำไหลและลำห้วยข่าไหลผ่าน
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งตำบลขัวเรียง เมื่อปี พ.ศ.2453 โดยอยู่ในเขตปกครองของอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ต่อมาปี พ.ศ.2486 กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศจัดตั้งอำเภอชุมแพขึ้น ตำบลขัวเรียงจึงได้โอนมาขึ้นกับอำเภอชุมแพ ได้มีการแยกหมู่บ้านเพิ่มขึ้นจำนวน 19 หมู่บ้าน และแยกการปกครองออกเป็น 2 ตำบล ส่วนหนึ่งขึ้นกับตำบลขัวเรียง อีกส่วนหนึ่งขึ้นกับตำบลหนองเสาเล้า

ปัจจุบันตำบลขัวเรียง มี  12  หมู่บ้าน อยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง  จำนวน 10 หมู่บ้าน  คือ
1. บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 1   
2. บ้านขามป้อม หมู่ที่ 4,10,12 
3. บ้านโคกม่วง หมู่ที่ 6,7,8  
4. บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 9  
5. บ้านโป่งเอียด หมู่ที่  11 
6. บ้านหนองส้มมอ(สว่างหนองแก) หมู่ที่  5  อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงบางส่วน