เขตปกครอง                        
องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน  จำนวน ประชากรทั้งหมด  7,215 คน   แบ่งเป็น ชาย 3,580 คน   หญิง  3,635  คน  ครัวเรือน ทั้งหมด 1,716   ครัวเรือน มีความหนาแน่น  103  คน/ตารางกิโลเมตร ดังนี้       


หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

 

จำนวนครัวเรือน

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

หมายเหตุ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม

1

บ้านนาสีนวน

532

554

1,086

256

นายหนูเทียม  สอนวิเศษ

1. นายชูศักดิ์  แสนสุรินทร์
2. นายโฮม  โทรธรรม**

**รองประธานสภา

4

บ้านขามป้อม

479

451

930

238

นายวิโรจน์  นามจันทร์ดี

1. นายทวีศักดิ์  กอสุข
2. นายสิงห์หาร  มาแก้ว

 

5

บ้านหนองส้มมอ  

73

92

165

45

นายธงชัย  สอนพัลละ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

1. น.ส.กษมา  จำปาหวาย
2. นายอุทัย  เรืองศักดิ์

 

6

บ้านโคกม่วง

278

286

564

129

นายบุญเรือง  แสงใส

1. นายดำรง  ขุนน้อย
2. นายล้วน  พรมมาวงษ์ *

* ประธานสภา

7

บ้านโคกม่วง

614

617

1,231

283

นายสุพล   เจริญมี***

1. นายกิตติพงษ์  นามมุงคุณ
2. นายกิตติพัทธ์  บุญมาข์

***กำนันตำบลขัวเรียง

8

บ้านโคกม่วง

514

544

1,058

234

นายธนโชติ  ขนพราน

1. นายหว่าน  คำขวา
2. นายสมบัติ  ชนะหมอก   

 

9

บ้านโนนศิลา      

226

232

458

143

นายมนตรี  อ่างคำหงษ์

1. นายประสิทธิ์  ภูมิพัฒน์
2. นายปรีชา  กอสุข

 

10

บ้านขามป้อม

225

263

488

128

นายพิษณุ   หนูเวียง           

1. นางมูลทา  ลีเขาสูง
2. นายประสิทธิ์  ลีเขาสูง

 

11

บ้านโป่งเอียด      

290

294

584

126

นายประสงค์  บรรพแก้ว           

1. นายสุพิน  พันธุระ
2. นายสมคิด  มาดาพงษ์

 

12

บ้านขามป้อม

333

310

643

146

นายศักดิ์สิทธิ์  พงษ์สะพัง

1. นายสันติสุข  โคตรสมอ
2. นายชวน  มาสีปา

 

รวม

3,564

3,643

7,207

1,728

ส.อบต. ได้รับเลือกตั้งวันที่  30  กันยายน  2555

ข้อมูล  ณ วันที่ 26  เดือน  มิถุนายน  2556      ที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง