ทำเลที่ตั้งตำบล
     องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง จัดตั้งขึ้นเมื่อ 30 เดือนมีนาคม  พ.ศ.2539  ที่ตั้ง 99 หมู่ที่ 10  ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอชุมแพ ห่างจากอำเภอ ชุมแพประมาณ 16 กิโลเมตร แยกตรงปากทางตลาดบ้านโคกสูง ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ  72  กิโลเมตร  มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (ถนนมลิวรรณ) ตัดผ่าน และมีทางหลวงชนบท หมายเลข ขก  2005  สายบ้านโคกสูง-ดอนหัน  เป็นถนนสายหลักผ่านที่ทำการ อบต. มีอาณาเขตดังนี้
     ทิศเหนือ          จรด     ตำบลนาชุมแสง            อำเภอภูเวียง     จังหวัดขอนแก่น
     ทิศใต้              จรด     ตำบลโนนอุดม            อำเภอชุมแพ     จังหวัดขอนแก่น
     ทิศตะวันออก     จรด     ตำบลหนองเสาเล้า        อำเภอชุมแพ     จังหวัดขอนแก่น
     ทิศตะวันตก      จรด     ตำบลหนองไผ่              อำเภอชุมแพ     จังหวัดขอนแก่น

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงมีเนื้อประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  43,750  ไร่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  10  หมู่บ้าน

ภูมิประเทศ
     สภาพพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงเป็นพื้นที่ราบสูง มีลำห้วยและหนองน้ำกระจายอยู่ทั่วไป  แต่การกักเก็บน้ำไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการ โดยเฉพาะในฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร  การอุปโภค  การบริโภค  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำนา  แต่ให้ผลผลิตได้ไม่เต็มที่  เนื่องจากสภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายประกอบกับแหล่งกักเก็บน้ำมีไม่เพียงพอ  ดังนั้นน้ำเพื่อการเกษตรจึงต้องอาศัยน้ำฝนตามฤดูกาลเท่านั้น

ภูมิอากาศ
     โดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน  กล่าวคือ  ช่วงฤดูแล้งจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่าน  ลักษณะพืชพันธุ์ธรรมชาติ จึงมีลักษณะเป็นทุ่งหญ้า  มี  3  ฤดู  คือ                                 

ฤดูฝน
     อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน – กันยายน)                                                                                                 

ฤดูหนาว
     (อยู่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์)   

ฤดูร้อน
     (อยู่ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม)