ผลิตผลหรือสินค้า/บริการ  ที่สำคัญของตำบล  ได้แก่
1)   ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
2)  การทอพรมเช็ดเท้า ,หมอนฟักทอง      
3)  ทอหมวกไหมพรม (หมวกอีโม่ง)
4)  ผลิตภัณฑ์จักสาน
5)  ขนมกล้วยฉาบ
6)  ไม้กวาดทางมะพร้าว
7)  การเพาะเห็ดฟาง