1.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2555


ยุทธศาสตร์

แผนการดำเนินการ
ทั้งหมด

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

100%

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

จำนวน
โครงการ

งบประมาณ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

34.0

4.90

22.0

4.67

18.0

2.37

18.0

2.37

18.0

2.37

2.ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน

8.0

2.87

4.0

4.94

2.0

4.47

2.0

4.47

2.0

4.47

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

21.0

4.73

15.0

4.92

13.0

2.77

13.0

2.77

13.0

2.77

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุน

11.0

0.38

3.0

0.02

1.0

0.00

1.0

0.00

1.0

0.00

5.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

9.0

0.64

1.0

0.02

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว

5.0

0.53

1.0

0.10

0.0

0.00

0.0

0.00

0.0

0.00

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

10.0

1.06

9.0

1.73

7.0

0.17

7.0

0.17

7.0

0.17