จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)
1. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว
2. จัดหาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนทุกระดับ
4. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยดีทุกระดับ
5. ประชาชนทุกระดับได้รับการศึกษาทั่วถึง
6. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
8. ประชาชนได้รับระบบสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ
9. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

                   เพื่อนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ในช่วงสามปีระหว่างปี พ.ศ.2557-2559 จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเพื่อให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ 28 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

2.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้า  และการลงทุน
5.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี