ด้านสาธารณสุข

            มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2  แห่ง    


ที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

จำนวนบุคลากร

ผู้อำนวยการ

คนไข้เฉลี่ย/เดือน

1

รพ.สต.บ้านโคกม่วง

6

นางพิลทอง สุขประเสริฐ

1,420

2

รพ.สต.ขัวเรียง (บ้านสัมพันธ์)  (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโคกสูง)

4

นางวรรณงาม  อาจศัตรู

970

รวม

10

 

2,390


            โรคระบาดสำคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น

ที่

โรคระบาดที่สำคัญ

จำนวน

1

โรคอุจจาระร่วง

294

2

ไข้เลือดออก

14

3

ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

3

4

ปอดบวม

3

5

วัณโรคปอด

3

รวม

317

                       
สถานการณ์โรคเอดส์
-  ผู้ติดเชื้อ HIV/เอดส์     จำนวน  11  คน 
-  จำนวนผู้ป่วยเอดส์      จำนวน  2  คน
สถานการณ์ยาเสพติด    

ที่

ประเภทยาเสพติด

จำนวนผู้ติดยาเสพติด

ชาย (คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

1

บุหรี่

638

41

679

2

กระท่อม

 

 

 

3

กัญชา

 

 

 

4

ยาบ้า

 

 

 

5

เฮโรอีน

 

 

 

6

อื่น ๆ (สุรา)

187

43

230

 

รวม

825

84

909

 

ระบบสาธารณูปโภค

การคมนาคม  ถนนลาดยาง  จำนวน  4  สาย
-  สายที่  1  ระหว่างบ้านนาสีนวน ถึง บ้านโป่งเอียด                           
-  สายที่  2  ระหว่างบ้านโคกม่วง ถึง บ้านหนองแก                                                
-  สายที่  3  ระหว่างบ้านนาสีนวน ถึง บ้านโนนศิลา                                     
-  สายที่  4  ระหว่างบ้านขามป้อม ถึง อ่างเก็บน้ำหัวภูชน

ถนนดินลูกรังสู่แหล่งเกษตร และสู่แหล่งน้ำทำการเกษตร
ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน และสู่แหล่งน้ำทำการเกษตร
ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านทุกหมู่

ด้านการคมนาคม


ที่

ถนน

ระยะทางรวม
(กม.)

สภาพการใช้ประโยชน์

ใช้การได้ดี (กม.)

ชำรุด ( กม.)

1.
2.
3.
4.

ถนน  คสล.

ถนนลาดยาง
ถนนลูกรัง
ถนนสู่แหล่งการเกษตร

25
26
-
42

22
23
-
35

3
3
-
7

  การโทรสาร - การสื่อสาร
-  ที่ทำการไปรษณีย์/โทรเลข       จำนวน    1  แห่ง (ตำบลขัวเรียงตั้งอยู่ที่บ้านสัมพันธ์)
-  ตู้โทรศัพท์                                จำนวน  21  แห่ง

การไฟฟ้า
-  จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า         จำนวน     10   หมู่บ้าน                                       
-  จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า       จำนวน  1,716  ครอบครัว                                                                       
1)  ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์หรือวิทยุใช้          จำนวน  1,716  ครัวเรือน
2)  ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์                          จำนวน    100  ครัวเรือน                                                
3)  ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์บ้านหรือเคลื่อนที่          จำนวน  1,716  ครัวเรือน 
4)  หอกระจายข่าว / เสียงตามสาย               จำนวน      10  แห่ง              

แหล่งน้ำธรรมชาติ                                                                           
 -   ลำน้ำ/ลำห้วย                  จำนวน 7 แห่ง                                                  
-   บึง/หนองและอื่นๆ              จำนวน 8 แห่ง  

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น                                                                                     
-  แหล่งน้ำสร้างขึ้น                 จำนวน 6 แห่ง
-  ประปาหมู่บ้าน                     จำนวน 9 แห่ง  

 

     ด้านแหล่งน้ำ


ที่
ประเภทแหล่งน้ำ

จำนวน   (แห่ง)

ประโยชน์ที่ได้รับ

พื้นที่ (ไร่)

ครัวเรือน

1.
2.
3.
4.
5.

บ่อน้ำตื้น/สระน้ำ

บ่อบาดาล
ฝาย/ทำนบ/พนังกั้นน้ำ
ประปาหมู่บ้าน/ภูเขา/อื่น ๆ
แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย/หนอง/คลอง/บึง ฯลฯ

6
4
21
9
7

1,500
-
2,000
-
1,000

350
400
400
850
688

 

รวม

47

4,500

2,688