ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
เป้าหมาย                  เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬาและนันทนาการ ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งในและนอกระบบ
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อพัฒนาด้านการศึกษาทั้งภายในและภายนอกให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้ให้เพิ่มขึ้น
ป้าหมาย        
เชิงปริมาณ       -    เพิ่มจำนวนประชากรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

 • มีแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

เชิงคุณภาพ       -   ประชาชนได้รับการพัฒนาทางด้านการศึกษา

 • มีแหล่งเรียนรู้เพิ่ม และกิจกรรมการศึกษาเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่ 1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและคุณธรรม
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2.  เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ มีคุณธรรมที่พึงประสงค์
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ       -  ประชาชนมีการเรียนรู้ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
-  จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านต่างๆให้เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

 • ประชาชนมีคุณภาพและมีคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่ 1.3  อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อพัฒนาประชาชนในพื้นที่ให้มีการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.  ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีไทย
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ       -   ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
-  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ       -    ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
-  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 1.พัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย  ด้านกีฬาและนันทนาการ
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.  เพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์กีฬาประจำตำบล ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
3. เพื่อป้องกันและแก้ไข  ปัญหายาเสพติด  โรคติดต่อ  และโรคระบาดต่างๆ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ       -    ประชาชนมีความรู้ในการรณรงค์ ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
-   ประชาชน เยาวชน นักเรียน มี่ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
เชิงคุณภาพ       -     ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง
-   ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันและแก้ไข  ปัญหายาเสพติด  โรคติดต่อ  และโรคระบาด
ต่างๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 1.5  พัฒนา ส่งเสริม สวัสดิการชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ H.I.V.
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อ ให้กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ H.I.V.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2.  เพื่อ ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ H.I.V
3.  เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ H.I.V
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ       -   กลุ่มผู้พิการมีการรวมกลุ่มในการสร้างอาชีพ และมีรายได้เสริม
-   กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ H.I.Vได้รับการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
เชิงคุณภาพ       -   กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ H.I.V มีศักยภาพที่ดีและได้รับสวัสดิการของผู้พิการครบทุกคน
-   กลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ H.I.V มีความรู้ในด้านต่างๆ ในการดำรงตนให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

ตัวชี้วัด                     1.  จำนวนร้อยละของชุมชนที่มีความสุขสงบพึงปรารถนาร่วมกัน
2.  จำนวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับการศึกษาและศึกษาต่อเพิ่มขึ้น
3.  จำนวนร้อยละประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดี
4.  จำนวนร้อยละของผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ H.I.V ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2 การแก้ไขปัญหาความยากจน
เป้าหมาย                เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่คนยากจนและผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1  เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อทราบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน ทุกครัวเรือน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ       -  นำข้อมูลมาปรับปรุง พัฒนา ความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
-  มีการจัดเก็บ/บันทึกข้อมูล จปฐ.ได้ครบทุกครัวเรือน
เชิงคุณภาพ       -   ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่ 2.2  การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากจน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสในด้านการดำรงชีวิต
วัตถุประสงค์     1.   เพื่อจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ
2.   เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆกับผู้ยากจน ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในการดำรงชีวิต
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ       -   ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากจน ฯลฯ ในเขตพื้นที่ได้รับสวัสดิการในด้านต่างๆครบ
-  มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนได้รับสวัสดิการด้านต่างๆที่รัฐจัดสรรให้
-  ประชาชนได้รับความรู้ในด้านต่างๆ
แนวทางการพัฒนาที่ 2.3  ส่งเสริมศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์     1.   เพื่อให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.   เพื่อส่งเสริมศักยภาพและกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ       -   ประชาชนมีความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-  สามารถดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนมีความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-  สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ของครัวเรือน

ตัวชี้วัด           1.  จำนวนร้อยละของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือในด้านสังคมสงเคราะห์
2.  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
3.  จำนวนประชาชนมีศักยภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3  การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
เป้าหมาย                  เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น การพัฒนาและส่งเสริมระบบการรักษาความปลอดภัย ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข ในชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่  3.1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ
2.  มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างเพียงพอ
เป้าหมาย                 
เชิงปริมาณ       -  ได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ
เชิงคุณภาพ       -  ได้รับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพได้มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนาที่  3.2  การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์     1.  มีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกเพิ่มขึ้น
เป้าหมาย                 
เชิงปริมาณ       -  มีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกและเพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ       -  มีเส้นทางในการคมนาคมที่สะดวกและมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่  3.3  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชุมชน
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อให้เขตพื้นที่ตำบลขัวเรียงมีไฟฟ้าส่องสว่างทุกจุดในเขตพื้นที่
2.  เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างทั่วถึง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน
เป้าหมาย                 
เชิงปริมาณ       -  มีไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านครบทุกจุด
-  มีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เชิงคุณภาพ       -  มีไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านครบทุกจุด
-  มีการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางการพัฒนาที่  3.4  พัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข โดยชุมชนมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งเสริมกิจกรรมต้านยาเสพติด
2.  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนต่อต้านยาเสพติด เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเกิดความสามัคคีใน
ชุมชน
เป้าหมาย                  
เชิงปริมาณ       -  ประชาชนในเขตตำบลขัวเรียงปลอดยาเสพติดอย่างถาวร ร้อยละ 90 และมีความรู้ในเรื่อง 
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
-  ประชาชนรวมกลุ่มอาสาสมัครสร้างจิตสำนึก เพื่อต่อต้านยาเสพติด
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนปลอดยาเสพติดและมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นและมีความรู้ในการป้องกัน ควบคุมผู้ติดยา
เสพติด
-  ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง  ชุมชนเข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนาที่  3.5  ดำเนินการวาง ปรับปรุงผังเมืองรวมของ อบต. และการปฏิบัติตามผังเมืองรวม
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดการวางผัง อบต.และสิ่งก่อสร้างอย่างเป็นระบบ
เป้าหมาย                 
เชิงปริมาณ       -  ประชาชนมีแหล่งในการให้บริการด้านต่างๆอย่างเป็นระบบ
-  มีการวางผังในการก่อสร้างแหล่งบริการชุมชนครบทุกพื้นที่
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
-  ประชาชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่  3.6  พัฒนาปรับปรุง สถานที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อน
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อปรับปรุง พัฒนาสถานที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อน
เป้าหมาย                 
เชิงปริมาณ       -  ประชาชนมีสถานที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อน
-  มีการวางผังในการก่อสร้างแหล่งบริการชุมชนครบทุกพื้นที่
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
-  ประชาชนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด           1.  จำนวนร้อยละของการก่อสร้างด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.  การได้รับบริการสาธารณะด้านอื่นๆ
3.  ร้อยละของประชาชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การค้า  และการลงทุน
เป้าหมาย                  เพื่อพัฒนาส่งเสริมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจร และส่งเสริมกลไกการตลาดสินค้าการเกษตร ส่งเสริมสนับสนุนการค้าและการลงทุน
แนวทางการพัฒนาที่  4.1  พัฒนาและส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างครบวงจร
วัตถุประสงค์     1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีเทคนิคในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน
2. เพื่อพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
เป้าหมาย                  
เชิงปริมาณ       -  กลุ่มอาชีพได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
-  สามารถใช้เทคนิคในการฝึกอบรมมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ       -  กลุ่มอาชีพมีความรู้และใช้เทคนิคการเรียนรู้และทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น
-  ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา และกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่  4.2  ส่งเสริม สนับสนุนการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์
วัตถุประสงค์     1.   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์
2.   เพื่อส่งเสริมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่กลุ่มชุมชน
เป้าหมาย                  
เชิงปริมาณ       -  ประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์
-  สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และได้รับการ  
พัฒนาขึ้น
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์
-  สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ในพื้นที่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์และมีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนาที่  4.3  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้ประชาชนมีเทคนิคในการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ ในหมู่บ้าน
2. เพื่อส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพของประชากร

เป้าหมาย                  
เชิงปริมาณ       -  ประชาชนสมาชิกกลุ่มอาชีพได้รับการฝึกอบรม ให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ
-  สามารถใช้เทคนิคในการฝึกอบรมมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนมีความรู้และใช้เทคนิคการเรียนรู้และทักษะอาชีพเพิ่มขึ้น
-  สามารถปรับปรุงผลผลิตทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่  4.4  ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
วัตถุประสงค์     1.   เพื่อให้เกษตรกรมีการพัฒนาความรู้ ใช้เทคนิคที่ทันสมัยในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับ
เกษตรกร
2.   เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้กับประชาชน
เป้าหมาย                  
เชิงปริมาณ       -  ประชาชนได้รับการฝึกอบรมให้มีความรู้และเทคนิคด้านการเกษตรมีผลผลิตและ
รายได้เพิ่มขึ้น
-  สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพิ่มผลผลิตที่ได้มาตรฐาน
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนได้ความรู้ด้านการเกษตร
-  เกษตรกรสามารถพัฒนา ปรับปรุงผลผลิตทางด้านการเกษตรจนมีผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่  4.5  ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
วัตถุประสงค์     1.   เพื่อให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับเกษตรกร
2.   เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการว่างวานให้กับประชาชน
เป้าหมาย                  
เชิงปริมาณ       -  ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพื่อรายได้
-  สามารถนำความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพเสริมได้
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนได้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริม
-  ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด           1.  จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ มีทักษะในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น
2.  จำนวนร้อยละของประชากรที่มีทักษะการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและกลุ่มอาชีพ
3.  ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย                  เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำและปรับปรุงคุณภาพของดินให้อุดมสมบูรณ์  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะในชุมชน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1  ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน
ในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์     1. เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย        
เชิงปริมาณ       -  ประชาชนทุกคนมีจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-  ลดอัตราการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีจำนวนลดลง

แนวทางการพัฒนาที่ 5.2  การบริหารจัดการและรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอย
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อบำบัด  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการกำจัดขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลที่ถูกวิธี
2.  เพื่อนำขยะที่ทิ้งแล้ว บางอย่างสามารถนำกลับมาสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
เป้าหมาย        
เชิงปริมาณ       -  ในพื้นที่ อบต.ขัวเรียง มีสถานที่ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะ
-  มีการรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ประชาชน
-  มีเตาเผาขยะแบบ คสล.ประจำตำบลเพื่อรองรับขยะมูลฝอย
เชิงคุณภาพ       -  ประชาชนมีแหล่งทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลประจำตำบลอย่างถูกสุขลักษณะ
- พื้นที่ในเขตตำบลขัวเรียงมีทัศนียภาพที่สะอาด สวยงาม

แนวทางการพัฒนาที่ 5.3  การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำ ปรับปรุงคุณภาพของดินให้สมบูรณ์และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งน้ำและคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
2.   เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำและคุณภาพของดินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย        
เชิงปริมาณ       - เพื่อพัฒนา ฟื้นฟูและปรับปรุงแหล่งน้ำและคุณภาพของดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
- เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้ำและคุณภาพของดินเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ       - แหล่งน้ำ และดินได้รับการพัฒนาให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
- มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนาที่ 5.4  การพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อพัฒนา และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น
2.  เพื่อให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย        
เชิงปริมาณ       - เพื่อพัฒนา ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้ดีขึ้น
- เพื่อให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
เชิงคุณภาพ       - สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้น
- มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด           1.  จำนวนประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทางจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
2.  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้การบริการลดจำนวนน้อยลง
3.  แหล่งน้ำได้รับการฟื้นฟูและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4.   สิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการพัฒนา ปรับปรุง

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  การพัฒนาการท่องเที่ยว
เป้าหมาย                  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งด้านบุคลากร โครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัย
แนวทางการพัฒนาที่  6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์     1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ
2. เพื่อฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

เป้าหมาย        
เชิงปริมาณ       - ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณที่สามารถให้บริการได้
- มีแหล่งท่องเที่ยว  สวนสาธารณะของตำบล
เชิงคุณภาพ       - มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้น
- มีรายได้เพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่  6.2  การให้บริการ  การประชาสัมพันธ์  และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
วัตถุประสงค์     1.   เพื่อให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
2.   เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ       - เพื่อให้บริการด้านการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
เชิงคุณภาพ       - มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ให้บริการ
- แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาขึ้น

ตัวชี้วัด           1.  จำนวนนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่
2.  แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูอย่างยั่งยืน
3.  ระบบการให้การบริการ การจัดการด้านการท่องเที่ยว

          ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 7  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
เป้าหมาย                  เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใส สุจริต พัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง งบประมาณ และด้านอื่นๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
แนวทางการพัฒนาที่  7.1  การพัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นให้มีคุณธรรม  โปร่งใส  สุจริต
วัตถุประสงค์     1.  เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น
2.  เพื่อให้มีคุณธรรม  ความโปร่งใส  ความสุจริตในการดำเนินงาน
เป้าหมาย        
เชิงปริมาณ       - เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น
- เพื่อให้มีคุณธรรม  ความโปร่งใส  ความสุจริตในการดำเนินงาน
เชิงคุณภาพ       - ผู้นำท้องถิ่นมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการพัฒนาที่  7.2  พัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร
วัตถุประสงค์     1.   เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน
2.   เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย        
เชิงปริมาณ       - บุคลากรขององค์กรและท้องถิ่นได้รับกรฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในด้านต่างๆ
- เป็น อบต.ที่มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพในระดับอำเภอ
เชิงคุณภาพ       - บุคลากรขององค์กรและท้องถิ่น เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ในการปฏิบัติงาน
- ระบบบริหารงานบุคคล ในองค์กรมีประสิทธิภาพ

แนวทางการพัฒนาที่  7.3  พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย พัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินงาน
เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน
วัตถุประสงค์     1.   เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย ในการปฏิบัติงาน
2.   เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานและการบริการประชาชน
เป้าหมาย        
เชิงปริมาณ       - บุคลากรขององค์กรท้องถิ่นมีการพัฒนาระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
- มีการพัฒนาระบบการบริหารงานและการให้บริการประชาชน
เชิงคุณภาพ       - บุคลากรของท้องถิ่นมีศักยภาพและมีความรู้ในการปฏิบัติงาน

 • มีระบบบริหารและการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด                     1.  ผู้นำท้องถิ่นได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน
2.  บุคลากรมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การเงิน การคลัง งบประมาณและด้านอื่นๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.  ประชาชนได้รับการให้บริการในการติดต่อประสานงานกับภาครัฐในทุกๆ ด้าน

นโยบายผู้บริหาร
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง เมื่อวันที่  7  พฤศจิกายน  2555   ประกอบด้วยนโยบาย  5  ด้าน  ดังนี้

 •  นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
 •  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการประกอบอาชีพของประชาชน
 • นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 • นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ
 • นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 • นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

     การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
-  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การควบคุมและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่มีในท้องถิ่น ส่งเสริมการศึกษาก่อนปฐมวัยให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน
- ส่งเสริมและป้องกันตนเองและการอยู่เวรยามหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนตระหนักถึงภัยยาเสพติด
- จัดสวัสดิการและสงเคราะห์คนยากจน คนพิการ เด็กและผู้สูงอายุ

 •  นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการประกอบอาชีพของประชาชน

 ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
-  ส่งเสริมการตลาดชุมชนและสินค้าที่มีในท้องถิ่น
-  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้เป็นอาชีพที่ยั่งยืนแก่ประชาชน

 • นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนาศักยภาพสาธารณูปโภค สาธารณูปการด้านต่าง ๆ โดยการ
-  จัดสร้างถนนทุกสายที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลักในตำบลเป็นที่สะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
-  จัดให้มีหลอดไฟฟ้าเพื่อให้มีแสงสว่างในการคมนาคมและเส้นทางหลักที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
-  จัดให้มีท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐานป้องกันน้ำท่วมขัง 

 • นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรแหล่งน้ำ

เน้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร

 • นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

พัฒนาความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองตามระบบประชาธิปไตยรวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบทิศทางการพัฒนาอำเภอชุมแพ

วิสัยทัศน์
“ ชุมแพเมืองน่าอยู่  อาหารอุดมสมบูรณ์ เศรษฐกิจดีควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสินค้าพื้นเมือง”

พันธกิจ
1.  มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามเพื่อให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข บ้านเมืองสงบ เรียบร้อย
2.  มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ ลดปัญหาอาชญากรรม ประชาชนสุขภาพแข็งแรง
3.  เสริมสร้างการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมในระดับอำเภอ
4.  มุ่งพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ระหว่างอำเภอใกล้เคียง
5.  มุ่งพัฒนาเป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรและแหล่งผลิตอาหาร
6.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักและรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.  สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
จำนวน  5  ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมสู่ชุมชนเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์
“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน”

พันธกิจ
1.  เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พลเมืองมีความสุข
2.  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
3.  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและทรัพยากรมนุษย์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครสู่อาเซียน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์
จำนวน  6  ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาสู่มหานครแห่งอาเซียน

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2556-2558)
วิสัยทัศน์ 
  “ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”
พันธกิจ

 • พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
 • จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 • สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
 • สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว
 • พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
 • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 18 แนวทาง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับ ทั้งในและนอกระบบ  ครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต
1.2  เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
1.3  พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร
1.5  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออกกำลังกาย
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1  พัฒนาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน
2.2  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
2.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม
2.4 ส่งเสริม และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1  พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และการตลาด
3.2  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
3.3  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
3.4  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
4.1  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
4.2  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า และป่าต้นน้ำลำธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ
4.4  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์
4.5  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555-2559)

วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ

 • สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
 • พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
 • พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
 • สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข
๒. เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ
               ๓. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ
๔. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ

เป้าหมายหลัก
๑. ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ำกว่า ๕.๐ คะแนน
๒. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น
๓. เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๔๐.๐
๔. คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

ตัวชี้วัด
๑. ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น
๒. จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว
๓. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
๔. คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต่อหัว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
๓. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
5. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี    
นโยบายของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ใช้แถลงต่อรัฐสภา ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 นี้ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มทำในปีแรก มีทั้งหมด 16 ข้อ ดังนี้
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก จำนวน 16 ข้อ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบาย ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
1.1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.1.1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
1.1.2. เยียวยาและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝ่าย
1.1.3. สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อแนวทางปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
1.2. กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ
1.3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง
1.4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน
1.5. เร่งนำสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
1.6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ
1.7. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ และราคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง
1.7.1. ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว
1.7.2. จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานสำหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
1.7.3. ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต
1.7.4. แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพื่อเพิ่มกำลังซื้อสุทธิของประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขการผูกขาด
1.8. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกำลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมี
คุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค
1.8.1. พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท อย่างน้อย 3 ปี
1.8.2. ดำเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
1.8.3. จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท
1.8.4. ให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสำหรับสิ่งจำเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไป ได้แก่ บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก
1.9. ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้เหลือร้อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 และลดลงเหลือร้อยละ 20 ในปี พ.ศ.
2556
1.10. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.10.1. เพิ่มเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท
1.10.2. จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ 100 ล้านบาท
1.10.3. จัดตั้งกองทุนตั้งตัวได้ในวงเงินประมาณ 1,000 ล้านบาท ต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมโครงการสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย
1.10.4. จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.11. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.12. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ
1.13. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น
1.13.1. สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า
1.13.2. บริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพ
1.14. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
1.15. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน
1.16. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

ยุทธศาสตร์ที่ 2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
2.1. เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
2.2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
2.3. พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
2.4. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
2.5. เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าว
ผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ 3. นโยบายเศรษฐกิจ
3.1. นโยบายเศรษฐกิจมหภาค
3.2. นโยบายสร้างรายได้
3.3. นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
3.3.1. ภาคเกษตร
3.3.2. ภาคอุตสาหกรรม
3.3.3. ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
3.4. นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน การบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ
3.4.1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาค
อย่างทั่วถึงเพียงพอ รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง
3.4.2. ขยายการให้บริการน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่
3.4.3. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
3.4.4. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าและบริการ
3.4.5. เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า 10 สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4 ปี โดยเก็บค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย
3.4.6. พัฒนาการขนส่งทางน้ำและกิจการพาณิชยนาวี ขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล ทั้งฝั่งด้านทะเลอันดา
มันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย
3.4.7. พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย
3.5. นโยบายพลังงาน
3.5.1. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์
3.5.2. สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ
3.5.3. กำกับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรม และมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
3.5.4. ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
3.5.5. ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ
3.6. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6.2. ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
3.6.3. ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
3.6.4. ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน
3.6.5. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

4. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
4.1. นโยบายการศึกษา
4.1.1. เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย
4.1.2. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย
4.1.3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
4.1.4. จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
4.1.5. เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
4.1.6. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
4.1.7. เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน
4.2. นโยบายแรงงาน
4.2.1. ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานทำในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตำแหน่งงานว่างของสถาน
ประกอบการได้
4.2.2. ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย โดยให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในการทำงานและ
สวัสดิการแรงงาน และดูแลหลักประกันความมั่นคงในการทำงานแก่ผู้ใช้แรงงาน
4.2.3. ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
4.2.4. เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น เพื่อผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและเห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ
4.2.5. เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็นแรงงานมีฝีมือ
4.2.6. เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
4.2.7. กำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาทำงานของแรงงานต่างด้าว
4.3. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
4.3.1. ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระดับ
4.3.2. ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ
4.3.3. จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง
4.3.4. พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน
4.3.5. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา และผู้พิการ
4.3.6. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
พลานามัยที่ดี
4.3.7. ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย
4.4. นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
4.4.1. เร่งดำเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีบทบาทนำในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์
4.4.2. อุปถัมภ์ คุ้มครอง และทำนุบำรุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้าน
ศาสนา
4.4.3. อนุรักษ์ ทำนุบำรุง และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์
4.4.4. สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ
4.4.5. นำทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
4.4.6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
4.4.7. ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัดกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน
4.5. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม
4.5.1. ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น
4.5.2. สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์
4.5.3. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เด็กแรกเกิด เด็กก่อนวัยเรียน และเยาวชนทุกช่วงวัย
4.5.4. สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค
4.5.5. เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะต่าง ๆ สำหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ
4.5.6. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 5. นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.1. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
5.2. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
5.3. ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ
5.4. สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
5.5. ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสำนึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.6. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
5.7. สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ
5.8. พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
6.1. เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้
6.2. เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ
6.3. สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
6.4. จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง
6.5. ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
7.1. เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
7.2. สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน
7.3. เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ
7.4. กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศที่มีบทบาทสำคัญของโลก
7.5. สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความร่วมมือ
ทางวิชาการกับประเทศกำลังพัฒนา
7.6. ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย
7.7. สนับสนุนการทูตเพื่อประชาชน
7.8. ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค
7.9. ประสานการดำเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ
7.10. ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1. ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน
8.1.1. พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์
8.1.2. เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
8.1.3. พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8.1.4. พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง
8.1.5. เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
8.1.6. สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง
8.1.7. พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น
8.1.8. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน
8.1.9. ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน
8.2. กฎหมายและการยุติธรรม
8.2.1. ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
หลักการประชาธิปไตย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติธรรม
8.2.2. ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการเชิงรุก
8.2.3. เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การนำมาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดำเนินการต่อผู้กระทำผิด
8.2.4. ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า
8.3. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุก
ประเภทได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม
8.3.1. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน
8.3.2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี เครือข่าย และปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่
8.3.3. ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างดุลยภาพของข่าวสาร