ส่วนที่  3
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
********************

  1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา    ( SWOT )

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ดังนั้นจึงได้วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาสการพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT  ดังนี้
          (1)  จุดแข็ง  (S : Strength)
-  ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต
-  มีโรงเรียนประถมศึกษา 3 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา  1  แห่ง  โรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา  1  แห่ง  สามารถรองรับการศึกษาของเด็กนักเรียนได้ อย่างเพียงพอ
-  มีองค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
-  มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
-  มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก  และเส้นทางลัดจากอำเภอชุมแพไปอำเภอภูเวียง
-  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ
-  มีอ่างเก็บน้ำที่สามารถใช้ในการเกษตร  อุปโภค  บริโภคและสถานที่พักผ่อน
(2)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
-  ผู้นำชุมชน  ขาดภาวะผู้นำที่ดี
-  เป็นสังคมชุมชนกึ่งเมือง ไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง  ประชาชนขาดความสามัคคี
-  เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น  และมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
-  ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นำลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง
-  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเมื่อมีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
-บุคลากรท้องถิ่นยังขาดประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมทั้งระบบการบริการที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเกี่ยวข้อง
-  ศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรยังต้องได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึก การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม
-  การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการพัฒนาได้ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน งบประมาณส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็นงบลงทุน
(3)  โอกาส (O : Opportunity                  
-  มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสามารถเชื่อต่อไปยังต่างอำเภอได้
-  มีอ่างเก็บน้ำหลายแห่งที่สามารถใช้ในการเกษตร  และสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้
-  องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพและความพร้อมด้านครุภัณฑ์ต่าง ๆ
-  มีหน่วยงานราชการ และการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ  เช่น  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่ม อปพร.
          (4)  ภัยคุกคาม  (T : Threaten )
-  ไม่มีพื้นที่สาธารณะที่จะดำเนินการจัดทำสวนสาธารณะและนันทนาการ
-  มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บางหมู่บ้านมีพื้นที่ไม่เต็ม
-  ประชาชนในพื้นที่ได้รับการศึกษาต่ำ ทำให้มีค่านิยม ความเชื่อที่ไม่ดี ขาดความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในด้านต่าง ๆ