หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.       (ว่าง)                       จนท.ตรวจสอบภายใน 

สำนักงานปลัด อบต.
1.        (ว่าง)                       หัวหน้าสำนักงานปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป 7)

งานบริหารทั่วไป
1. นายสุชาติ  ผ่อนดี                บุคลากร
2. นางสาวบุหงา  สงดี              เจ้าพนักงานธุรการ
3.       (ว่าง)                       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
4. นางสาวอมรรัตน์ จันทาม่วง     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล        (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
5. นายบุญหลาย  ขนพราน        นักการภารโรง                      (พนักงานจ้างทั่วไป)
6. นายอภัย  ดอนศรี              คนงานทั่วไป                         (พนักงานจ้างทั่วไป)
7. นายไพฑูลย์  ภูมิพิพัฒน์         คนงานประจำรถขยะ               (พนักงานจ้างทั่วไป)

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองมี       นักพัฒนาชุมชน
2. นายชาคร   สุยังกุล              เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

งานนโยบายและแผน
1. นางวิลา  ป้านภูมิ                เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี
1. นางวิลาวัณย์  สีขาว              นิติกร

ส่วนการคลัง
1. นางสาวนิตยา  โพธิสว่าง        ผู้อำนวยการกองคลัง                (นักบริหารงานคลัง 7)

งานการเงินและบัญชี
1. นางสาวโฉมยงค์  ธรรมโคตร    นักวิชาการการเงินและบัญชี
2. นางสาวชัฏธิดา  ชัยดีจันทร์      นักวิชาการการเงินและบัญชี        (ลูกจ้างประจำ)
3. นางสาวเพ็ญนภา  นะพะวาน    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
1.          (ว่าง)                     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
1. นางพรรณี  แก้วพิลา              นักวิชาการพัสดุ 

ส่วนโยธา
1. นายศักดิ์อนงค์  มณีแผลงทวีชัย หัวหน้าส่วนโยธา           (นักบริหารงานช่าง 7)

งานก่อสร้าง
1.       (ว่าง)                       นายช่างโยธา             
2. นายวีระชาติ  แดงบุดดา         ผู้ช่วยช่างโยธา             (พนักงานจ้างตามภารกิจ)           
3. นางสาวนันทวัน ขุนน้อย       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ     (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
1.       (ว่าง)                       นายช่างไฟฟ้า
2.       (ว่าง)                       นายช่างเขียนแบบ

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.       (ว่าง)                       หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ   (นักบริหารงานการศึกษา 7)

งานบริหารการศึกษาฯ
1. นางประภารัตน์  สีมันตะ        นักวิชาการศึกษาฯ
2. นางสาวรัตภร จันทาม่วง        ผู้ดูแลเด็ก                  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)          
3. นายกัมพล  ลมคำภา            ผู้ดูแลเด็ก                   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
4. นางทิวา  ไหมสมบุญ            ผู้ดูแลเด็ก                  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)          
5. นางผ่องพันธ์   ทองหล่อ        ผู้ดูแลเด็ก                   (พนักงานจ้างทั่วไป)