หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.       (ว่าง)                                          จนท.ตรวจสอบภายใน 

สำนักงานปลัด อบต.
1.นางเบ็ญจวรรณ ธรรมเสนานุภาพ         หัวหน้าสำนักปลัด  

งานบริหารทั่วไป
1. นายสุชาติ  ผ่อนดี                          นักทรัพยากรบุคคล 
2. จ่าสิบเอกอภิสิทธิ์ บุญชอบ                  เจ้าพนักงานธุรการ 
3.       (ว่าง)                                          เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
4. นางสาวชุติกาญจณ์ ภูมิสนิท     นักจัดการงานทั่วไป
5. นายบุญหลาย  ขนพราน                     นักการภารโรง                      (พนักงานจ้างทั่วไป)
6. นายอภัย  ดอนศรี                           คนงานทั่วไป                         (พนักงานจ้างทั่วไป)
7. นายไพฑูลย์  ภูมิพิพัฒน์                     คนงานประจำรถขยะ              (พนักงานจ้างทั่วไป) 
8. นายบุญหลาย หล้าหา                        พนักงานขับรถยนต์       (พนักงานจ้างทั่วไป)


งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองมี                    นักพัฒนาชุมชน 
2. นายชาคร   สุยังกุล                         เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

งานนโยบายและแผน
1. นางวิลา  ป้านภูมิ                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

งานกฎหมายและคดี
1. นางสาวประทัย สอนพันละ              นิติกร

ส่วนการคลัง
1. นางปาลวี ลาสอน                         ผู้อำนวยการกองคลัง               

งานการเงินและบัญชี
1. นางปณิตา ทิพยาลัย           นักวิชาการการเงินและบัญชี
2. นางสาวชัฏธิดา  ชัยดีจันทร์                 นักวิชาการการเงินและบัญชี        (ลูกจ้างประจำ)
3.          (ว่าง)                              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
1.          (ว่าง)                                       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

2. นางสาวจุรีรัตน์ ปรีชานนท์                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้         (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
1. นางศุกลรัตน์ นาชิต              นักวิชาการพัสดุ 

ส่วนโยธา
1. นายใจเพชร ยานประเสริฐ                ผู้อำนวยการกองช่าง          

งานก่อสร้าง
1.       (ว่าง)                                         นายช่างโยธา              
2.   นายจิรายุทธ น้อยดี                       ผู้ช่วยช่างโยธา             (พนักงานจ้างตามภารกิจ)            
3.    นางสาวอัญชลี มงคล            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ     (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
1.       (ว่าง)                                          นายช่างไฟฟ้า 
2.       (ว่าง)                                          นายช่างเขียนแบบ 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.  นางสาวจุราพร คำดี             ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

งานบริหารการศึกษาฯ
1. นางพรรณี แก้วพิลา                          นักวิชาการศึกษาฯ 
2. นางสาวเบญญาภา เพชรอ้อม                ผู้ดูแลเด็ก                  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)           
3. นายกัมพล  ลมคำภา                       ผู้ดูแลเด็ก                   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
4. นางสาวจันทิมา ผิวชัยภูมิ                   ผู้ดูแลเด็ก                  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)           
5. นางผ่องพันธ์   ทองหล่อ