สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
1. นายล้วน                พรมมาวงษ์       ประธานสภาฯ  หมู่ที่  6
2. นายโฮม                 โทรธรรม         รองประธานสภาฯ  หมู่ที่  1
3. นายชูศักดิ์              แสนสุรินทร์      ส.อบต.  หมู่ที่  1
4. นายทวีศักดิ์             กอสุข             ส.อบต.  หมู่ที่  4
5. นายสิงห์หาร            มาแก้ว            ส.อบต.  หมู่ที่  4
6. น.ส.กษมา               จำปาหวาย       ส.อบต.  หมู่ที่  5
7. นายอุทัย                เรืองศักดิ์         ส.อบต.  หมู่ที่  5
8. นายดำรง               ขุนน้อย           ส.อบต.  หมู่ที่  6
9. นายกิตติพงษ์           นามมุงคุณ        ส.อบต.  หมู่ที่  7
10. นายกิตติพัทธ์         บุญมาข์           ส.อบต.  หมู่ที่  7
11. นายหว่าน             คำขวา            ส.อบต.  หมู่ที่  8
12. นายสมบัติ             ชนะหมอก        ส.อบต.  หมู่ที่  8
13. นายประสิทธิ์          ภูมิพัฒน์          ส.อบต.  หมู่ที่  9
14. นายปรีชา             กอสุข             ส.อบต.  หมู่ที่  9
15. นางมูลทา             ลีเขาสูง           ส.อบต.  หมู่ที่  10
16. นายประสิทธิ์          ลีเขาสูง           ส.อบต.  หมู่ที่  10
17. นายสุพิน              พันธุระ           ส.อบต.  หมู่ที่  11
18. นายสมคิด             มาดาพงษ์        ส.อบต.  หมู่ที่  11
19. นายสันติสุข           โคตรสมอ         ส.อบต.  หมู่ที่  12
20. นายชวน              มาสีปา           ส.อบต.  หมู่ที่  12