นายคำพู พรมมาวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง

 

นายสำราญ
นายสำราญ คำพุทธ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
สถิต มีที
นายสถิต มีที
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
นายบัวลี  สุมี
นายบัวลี สุมี
เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง