ข้อมูลอื่น ๆ                                                                                            
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) หมู่บ้านละ 15 คน รวม 150 คน 
-  นายบุญช่วง  แข็งแอ   ประธาน อสม. โคกม่วง   
-  นายทวีศักดิ์  กอสุข     ประธาน อสม. สัมพันธ์  
-  คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล (กพสต.) จำนวน 20 คน  
นางมูลทา  ลีเขาสูง เป็นประธานระดับตำบล        
-  สภาวัฒนธรรมตำบลขัวเรียง              
นายทองตา  ลีเขาสูง  เป็นประธาน
-  ศูนย์กีฬาตำบลขัวเรียง 1 แห่ง                                                                     
-  ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน 3 รุ่น                                       
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 123 คน 
นายมูล  ขันต๊ะ   เป็นประธาน
-  อาสาสมัคร ตชด.ขัวเรียง  จำนวน 2 คน
-  อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  
นายอภัย  ดอนศรี  เป็นประธาน 
-    ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)    นายทวีศักดิ์  กอสุข   เป็นประธาน

  • หมอดินตำบล                   นายทวีศักดื  กอสุข
  • ผู้แทนเกษตรกรตำบล          นายทองตา  ลีเขาสูง
  • ปราชญ์ประจำตำบล           นายบุตร  นามจันดี
  • แพทย์ประจำตำบล             นายหนูค้าย  ขวัญทรง
  • กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กทส.ต.)  นางจิราพร  เถื่อนโทสาร  เป็นประธานกองทุน
  • ชมรมผู้สูงอายุ                  นายทองตา   ลีเขาสูง  เป็นประธานชมรม

 

สรุปข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน จปฐ. ปี 2556 ระดับตำบล

 

ตัวชี้วัด

จำนวนที่สำรวจทั้งหมด

ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวน

ร้อยละ

หมวดที่ 1 สุขภาพดี (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี)

 

 

1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า   2,500 กรัม

56 คน

-

-

2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบตามตารางเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค

763 คน

-

-

3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว    6 เดือนแรก
ติดต่อกัน

43 คน

24

55.81

4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารอย่าง ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้  มาตรฐาน

1,153 คร

-

-

5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม

1,153 คร

-

-

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปีเพื่อตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

2,509 คน

-

-

7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

4,415 คน

-

-

หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม)

 

 

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร

1,153 คร

1

0.09

9. ครัวเรือนมีน้าสะอาดสาหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี

1,153 คร

1

0.09

10. ครัวเรือนมีน้าใช้เพียงพอตลอดปี

1,153 คร

-

-

11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด และถูกสุขลักษณะ

1,153 คร

-

-

12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ

1,153 คร

3

0.26

13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี

1,153 คร

-

-

14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1,153 คร

1

0.09

15. ครอบครัวมีความอบอุ่น

1,153 คร

-

-

หมวดที่ 3 ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม)

 

 

 

16. เด็กอายุ 3- 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน

184 คน

-

-

17. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี

598 คน

-

-

18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4หรือเทียบเท่า

33 คน

2

6.06

19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อ
และยังไม่มีงานทา ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ

2 คน

-

-

20. คนอายุ 15 - 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้

3,070 คน

3

0.10

 

ตัวชี้วัด

จำนวนที่สำรวจทั้งหมด

ไม่ผ่านเกณฑ์

จำนวน

ร้อยละ

หมวดที่ 4 รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานทำและรายได้ที่เหมาะสม)

 

 

21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้

2,841 คน

1

0.04

22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป มีอาชีพและมีรายได้

707 คน

2

0.28

23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
คนละ 30,000 บาทต่อปี

1,153 คร

14

1.21

24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน

1,153 คร

-

-

หมวดที่ 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (คนไทยประพฤติดี)

 

 

25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา
(ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว)

4,732 คน

315

6.66

26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่

4,732 คน

514

8.75

27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไปทุกคน ปฏิิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

4,415 คน

5

0.11

28. คนสูงอายุได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชนหรือภาครัฐ

716 คน

-

-

29. คนพิการได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน ชุมชนหรือภาครัฐ

65 คน

-

-

30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมทากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น

1,153 คร

-

-

 

รายได้เฉลี่ยครัวเรือน ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2556


ลำดับที่

 

พื้นที่

 

จำนวนครัวเรือน

 

จำนวนคน

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/ปี)

รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย
(บาท/ปี)

 

รายได้บุคคลเฉลี่ย(บาท/ปี)

 

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อื่น

ปลูกเลี้ยง
หาเอง

1

หมู่ 10 ขามป้อม

84

300

132,921

30,307

15,420

19,737

198,385

55,548

2

หมู่ 8 โคกม่วง

108

730

103,337

53,681

35,611

15,597

208,227

51,344

3

หมู่ 4 ขามป้อม

170

639

92,589

46,414

21,371

20,452

180,825

48,107

4

หมู่ 7 โคกม่วง

176

854

121,411

32,148

30,790

29,868

214,217

44,148

5

หมู่ 1 นาสีนวน

170

664

115,711

27,823

15,862

12,586

171,982

44,031

6

หมู่ 6 โคกม่วง

95

422

77,375

75,399

28,241

9,706

190,721

42,935

7

หมู่ 5 หนองส้มมอ

34

114

64,029

12,147

23,235

43,515

142,926

42,627

8

หมู่ 12 ขามป้อม

118

455

83,558

35,757

24,029

13,543

156,887

40,687

9

หมู่ 11 โป่งเอียด

76

321

97,055

29,368

17,474

14,000

157,897

37,384

10

หมู่ 9 โนนศิลา

50

233

129,820

13,280

8,870

7,240

159,210

34,165

ทุกพื้นที่

1,153

4,732

103,903

39,183

23,880

18,009

184,975

45,071

ศักยภาพในตำบล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
1. นายล้วน                พรมมาวงษ์       ประธานสภาฯ  หมู่ที่  6
2. นายโฮม                 โทรธรรม         รองประธานสภาฯ  หมู่ที่  1
3. นายชูศักดิ์              แสนสุรินทร์      ส.อบต.  หมู่ที่  1
4. นายทวีศักดิ์             กอสุข             ส.อบต.  หมู่ที่  4
5. นายสิงห์หาร            มาแก้ว            ส.อบต.  หมู่ที่  4
6. น.ส.กษมา               จำปาหวาย       ส.อบต.  หมู่ที่  5
7. นายอุทัย                เรืองศักดิ์         ส.อบต.  หมู่ที่  5
8. นายดำรง               ขุนน้อย           ส.อบต.  หมู่ที่  6
9. นายกิตติพงษ์           นามมุงคุณ        ส.อบต.  หมู่ที่  7
10. นายกิตติพัทธ์         บุญมาข์           ส.อบต.  หมู่ที่  7
11. นายหว่าน             คำขวา            ส.อบต.  หมู่ที่  8
12. นายสมบัติ             ชนะหมอก        ส.อบต.  หมู่ที่  8
13. นายประสิทธิ์          ภูมิพัฒน์          ส.อบต.  หมู่ที่  9
14. นายปรีชา             กอสุข             ส.อบต.  หมู่ที่  9
15. นางมูลทา             ลีเขาสูง           ส.อบต.  หมู่ที่  10
16. นายประสิทธิ์          ลีเขาสูง           ส.อบต.  หมู่ที่  10
17. นายสุพิน              พันธุระ           ส.อบต.  หมู่ที่  11
18. นายสมคิด             มาดาพงษ์        ส.อบต.  หมู่ที่  11
19. นายสันติสุข           โคตรสมอ         ส.อบต.  หมู่ที่  12
20. นายชวน              มาสีปา           ส.อบต.  หมู่ที่  12

                    คณะผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง                                                   
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมมาวงษ์     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
2. นายสถิต          มีที             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
3. นายสำราญ       คำพุทธ        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
4. นายชัชวาล       บี้เกตุ          ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
4  นายบัวลี          สุมี             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง    

จำนวนบุคลากร     
นักบริหารงาน อบต.
1. นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      (นักบริหารงานอบต.8)
2. นางวิไลภรณ์  โถทอง            รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานอบต.6)
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1.       (ว่าง)                       จนท.ตรวจสอบภายใน 

สำนักงานปลัด อบต.
1.        (ว่าง)                       หัวหน้าสำนักงานปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป 7)

 

งานบริหารทั่วไป
1. นายสุชาติ  ผ่อนดี                บุคลากร
2. นางสาวบุหงา  สงดี              เจ้าพนักงานธุรการ
3.       (ว่าง)                       เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
4. นางสาวอมรรัตน์ จันทาม่วง     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล        (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
5. นายบุญหลาย  ขนพราน        นักการภารโรง                      (พนักงานจ้างทั่วไป)
6.  นายอภัย  ดอนศรี              คนงานทั่วไป                         (พนักงานจ้างทั่วไป)
7. นายไพฑูลย์  ภูมิพิพัฒน์         คนงานประจำรถขยะ               (พนักงานจ้างทั่วไป)
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
1. นางสาวจารุวรรณ  ทองมี       นักพัฒนาชุมชน
2. นายชาคร   สุยังกุล              เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
งานนโยบายและแผน
1. นางวิลา  ป้านภูมิ                เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
งานกฎหมายและคดี
1. นางวิลาวัณย์  สีขาว              นิติกร

ส่วนการคลัง
1. นางสาวนิตยา  โพธิสว่าง        ผู้อำนวยการกองคลัง                (นักบริหารงานคลัง 7)
งานการเงินและบัญชี
1. นางสาวโฉมยงค์  ธรรมโคตร    นักวิชาการการเงินและบัญชี
2.นางสาวชัฏธิดา  ชัยดีจันทร์      นักวิชาการการเงินและบัญชี        (ลูกจ้างประจำ)
3.นางสาวเพ็ญนภา  นะพะวาน    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
1.          (ว่าง)                     เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
1.นางพรรณี  แก้วพิลา              นักวิชาการพัสดุ 

ส่วนโยธา
1. นายศักดิ์อนงค์  มณีแผลงทวีชัย หัวหน้าส่วนโยธา           (นักบริหารงานช่าง 7)
งานก่อสร้าง
1.       (ว่าง)                       นายช่างโยธา             
2. นายวีระชาติ  แดงบุดดา         ผู้ช่วยช่างโยธา             (พนักงานจ้างตามภารกิจ)           
3.  นางสาวนันทวัน ขุนน้อย       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ     (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
1.       (ว่าง)                       นายช่างไฟฟ้า
2.       (ว่าง)                       นายช่างเขียนแบบ

         

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.       (ว่าง)                       หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ   (นักบริหารงานการศึกษา 7)
งานบริหารการศึกษาฯ
1. นางประภารัตน์  สีมันตะ        นักวิชาการศึกษาฯ
2. นางสาวรัตภร จันทาม่วง        ผู้ดูแลเด็ก                  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)          
3.  นายกัมพล  ลมคำภา            ผู้ดูแลเด็ก                   (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
4.  นางทิวา  ไหมสมบุญ            ผู้ดูแลเด็ก                  (พนักงานจ้างตามภารกิจ)          
5.  นางผ่องพันธ์   ทองหล่อ        ผู้ดูแลเด็ก                   (พนักงานจ้างทั่วไป)

 

เปรียบเทียบ   รายได้  3  ปี  ย้อนหลัง


ที่

แหล่งที่มารายได้

ปีงบประมาณ  2553

ปีงบประมาณ  2554

ปีงบประมาณ  2555

1.

รายได้ที่  อบต. จัดเก็บเอง

  1,011,366.21

1,037,607.62

933,564.94 

2.

รายได้ที่รัฐจัดสรรให้

12,354,242.00

12,249,565.45

12,749,831.77 

3.

รายได้ที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บให้

-

-

 

4.

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

7,750,854.00

7,551,490.00

8,637,231.00 

5.

รายได้จากกิจการพาณิชย์

-

-

 

6.

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

3,968,200.00

4,943,223.00

7,185,545.80 

รวมทั้งสิ้น

20,836,096.91

25,781,886.07

29,506,173.51ข้อมูลด้านรายจ่ายของ อบต. 3 ปี ย้อนหลัง


ที่

หมวดรายจ่าย

ปีงบประมาณ
ปี 53 จ่ายจริง

%

ปีงบประมาณ
ปี 54 จ่ายจริง

%

ปีงบประมาณ
ปี 55 จ่ายจริง

%

1

    แผนงานบริหาร (งบรายจ่ายประจำ)

 

1.1 หมวดงบกลาง/เงินสำรองจ่าย

3,231,000.00

14.26

5,368,252.00

28.20

609,748.00

3.76

 

1.2 หมวดเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ

2,465,419.00

10.88

2,799,282.00

14.70

3,159,645.00

19.49

 

1.3 หมวดค่าจ้างชั่วคราว

935,880.00

4.13

716,940.00

3.76

606,640.00

3.74

 

1.4 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

6,195,142.49

27.34

7,112,432.75

37.36

7,666,603.76

47.30

 

1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค

160,347.98

0.71

135,169.10

0.71

141,342.30

0.87

 

1.6 หมวดเงินอุดหนุน

2,257,749.94

9.96

1,920,400.00

10.08

2,103,600.00

12.98

 

1.7 หมวดรายจ่ายอื่น

-

-

-

-

-

-

 

รวม

15,245,539.41

67.27

18,052,475.85

94.84

14,287,579.06

88.15

2

   รายจ่ายแผนงานพัฒนา

 

2.1 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

7,417,588.00

32.73

983,500.00

5.16

1,920,510.00

11.85

 

รวม

7,417,588.00

32.73

983,500.00

5.16

1,920,510.00

11.85

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

22,663,127.41

100

19,035,975.85

100

16,208,089.06

100