จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ

ที่

ช่วงอายุ

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

หมายเหตุ

1.

แรกเกิด -  3  ปี

189

185

374

 

2.

4  ปี - 6  ปี

140

138

278

 

3.

7  ปี - 12 ปี

265

254

519

 

4.

13  ปี - 18  ปี

320

319

639

 

6.

19  ปี - 30  ปี

660

680

1,340

 

7.

31  ปี -  59  ปี

1,566

1,575

3,141

 

8.

60 ปี - 69  ปี 

269

264

533

 

9

70 ปี - 79  ปี 

118

159

277

 

10

80 ปี - 89  ปี 

39

49

88

 

11

90 ปี  ขึ้นไป

9

10

19

 

รวม

3,575

3,633

7,208

 


ข้อมูล  ณ  เดือน  ธันวาคม  2555      ที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง