แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนน หมู่ที่ 4, 12 389
เอกสารแนบท้าย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์ 750
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวย1คัน 868
ประการเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิรา ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 836
ประการเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 815
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการขุดลอก หมู่ที่ ต บ้านโนนศิลา ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 985
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการวางท่อพร้อมบ่าพักและเทพื้น หมู่ที่ 12 บ้านขามป้อม 1009
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านโคกม่วง 986
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านขามป้อม 1020
จัดซื้อจัดจ้าง 1032