แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ข่าวประกาศ 10
ประกาศเรื่องจัดหาวัสดุเครื่องเขียน 10
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้างโครงการยกระดับถนน หมู่ที่ 4, 12 427
เอกสารแนบท้าย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์ 791
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิงรถดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวย1คัน 906
ประการเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านโนนศิรา ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 871
ประการเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงจะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านโคกม่วง ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 846
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการขุดลอก หมู่ที่ ต บ้านโนนศิลา ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 1026
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการวางท่อพร้อมบ่าพักและเทพื้น หมู่ที่ 12 บ้านขามป้อม 1054
เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงสู่แหล่งการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านโคกม่วง 1027