แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล 27
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 215
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 242
ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559 326
ประกาศการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2558 1239
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 1299
ประกาศผลพิจารณาการคัดเลือกการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 380
การสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่1 ต.ค 57-30 ก.ย.58 1177
การสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2558 1152
คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 1395