คู่มือสำหรับประชาชน: การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง

 

 1. 1.ชื่อกระบวนงาน:การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน
  1. 2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 2. 3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
 3. 4.หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
 4. 5.กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2556

2)

ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่   2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่   3 .. 2556

3)

พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2550

 1. 6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
 2. 7.พื้นที่ให้บริการ: ส่วนท้องถิ่น
 3. 8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงพ.. 2556

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ30วันทำการ

 1. 9.ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

 1. 10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 14/05/2015 08:24
 2. 11.ช่องทางการให้บริการ

1)

สถานที่ให้บริการ   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง (ชั้น 2)

โทร./โทรสาร 043-464071
  /
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ (การชำระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา๑๕.๓๐น.)

 1. 12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หากใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบธพ.. ๖พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานภายใน๑๕วันนับแต่ วันทีได้ทราบถึงการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าวหมายเหตุ :. หากเห็นว่าคำขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้นผู้รับคำขอและผู้ยื่นคำขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคำขอไม่ดำเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้รับคำขอจะดำเนินการคืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคำขอและยังไม่นับระยะเวลาดำเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคำขอจะดำเนินการแก้ไขคำขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอได้ตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคำขอทราบภายใน๗วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์สำหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดกำหนด

 1. 13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
                 
  

ที่

  
  

ประเภทขั้นตอน

  
  

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

  
  

ระยะเวลาให้บริการ

  
  

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  
  

หมายเหตุ

  

1)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่รับคำขอและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารตามรายการเอกสารหลักฐานที่กำหนดและส่งเรื่องให้สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

1 วัน

สำนักงานปลัด

-

2)

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพิจารณา/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ

27 วัน

สำนักงานปลัด

-

3)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาต

2 วัน

สำนักงานปลัด

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 30 วัน

 1. 14.งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 1. 15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

                    
  

ที่

  
  

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

  
  

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  
  

จำนวนเอกสาร
   ฉบับจริง

  
  

จำนวนเอกสาร
   สำเนา

  
  

หน่วยนับเอกสาร

  
  

หมายเหตุ

  

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคลธรรมดา   / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

2)

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคลธรรมดา   / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

3)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล   / ออกให้ไม่เกิน๖เดือน   / รับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

                    
  

ที่

  
  

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

  
  

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  
  

จำนวนเอกสาร
   ฉบับจริง

  
  

จำนวนเอกสาร
   สำเนา

  
  

หน่วยนับเอกสาร

  
  

หมายเหตุ

  

1)

คำขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ   (แบบธพ..)

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

1

0

ฉบับ

(ผู้มีอำนาจลงนาม)

2)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

-

1

0

ชุด

(พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร   / รับรองสำเนาถูกต้องเฉพาะบัตรประจำตัวประชาชนทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ)

3)

หลักฐานการแจ้งความว่าใบอนุญาตประกอบกิจการสูญหาย   (กรณีสูญหาย)

-

1

0

ชุด

-

4)

ใบอนุญาตประกอบกิจการเดิมที่ถูกทำลายในสาระสำคัญ   (กรณีถูกทำลายและอื่นๆ)

สำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน

1

0

ชุด

-

 1. 16.ค่าธรรมเนียม

1)

ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม200 บาท

หมายเหตุ -
 
 

 1. 17.ช่องทางการร้องเรียน

1)

ช่องทางการร้องเรียน   องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง   อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

โทร./โทรสาร 043-464071

หมายเหตุ-

 1. 18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

แบบธพ.. ๖เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องกำหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๒สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.. ๒๕๕๖
  -
 
 

 1. 19.หมายเหตุ

-