คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ...ทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง

 

 1. 1.ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ...ทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
  1. 2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานปลัด อบต.
 2. 3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
 3. 4.หมวดหมู่ของงานบริการ:จดทะเบียน
 4. 5.กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 3 (.. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499

2)

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์พ.. 2549

3)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ 83 (.. 2515) เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยทะเบียนพาณิชย์

4)

ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) .. 2553

5)

            ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์   (ฉบับที่ 8) .. 2552

6)

            ประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการตั้งสำนักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์   (ฉบับที่ 9) .. 2552 และ (ฉบับที่ 10) .. 2553

7)

            ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดแบบพิมพ์เพื่อใช้ในการให้บริการข้อมูลทะเบียนพาณิชย์พ.. 2555

8)

คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2553 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

9)

คำสั่งสำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดเลขทะเบียนพาณิชย์และเลขคำขอจดทะเบียนพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ

10)

ประกาศกระทรวงฉบับที่ 93 (.. 2520) เรื่องกำหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์พ.. 2499

 1. 6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
 2. 7.พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
 3. 8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา ไม่มี

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ0นาที

 1. 9.ข้อมูลสถิติ

     จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0     

     จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

     จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

 1. 10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สพจ. ทก. 03
 2. 11.ช่องทางการให้บริการ

1)

สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 . (มีพักเที่ยง)

หมายเหตุ -

 1. 12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11)
2.
ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้
3.
ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคำขอจดทะเบียน
4.
แบบพิมพ์คำขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอำนาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่หรือดาวน์โหลดจาก www.dbd.go.th
หมายเหตุขั้นตอนการดำเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ในกรณีที่คำขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทำบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติมโดยผู้ยื่นคำขอจะต้องดำเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคำขอละทิ้งคำขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสำเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคำขอหรือผู้ได้รับมอบอำนาจไว้เป็นหลักฐาน

 1. 13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
                 
  

ที่

  
  

ประเภทขั้นตอน

  
  

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

  
  

ระยะเวลาให้บริการ

  
  

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  
  

หมายเหตุ

  

1)

การตรวจสอบเอกสาร

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล

30 นาที

-

-

2)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้าหน้าที่การเงินรับชำระค่าธรรมเนียม

5 นาที

-

-

3)

การพิจารณา

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบสำคัญการจดทะเบียน/หนังสือรับรอง/สำเนาเอกสาร

15 นาที

-

-

4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียนพาณิชย์ให้ผู้ยื่นคำขอ

10 นาที

-

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 60 นาที

 1. 14.งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

 1. 15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

                    
  

ที่

  
  

รายการเอกสารยืนยันตัวตน

  
  

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  
  

จำนวนเอกสาร
   ฉบับจริง

  
  

จำนวนเอกสาร
   สำเนา

  
  

หน่วยนับเอกสาร

  
  

หมายเหตุ

  

1)

บัตรประจำตัวประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

2)

สำเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

(สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

                    
  

ที่

  
  

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

  
  

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

  
  

จำนวนเอกสาร
   ฉบับจริง

  
  

จำนวนเอกสาร
   สำเนา

  
  

หน่วยนับเอกสาร

  
  

หมายเหตุ

  

1)

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1

0

ฉบับ

-

2)

หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่โดยให้เจ้าของร้านหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์ลงนามและให้มีพยานลงชื่อรับรองอย่างน้อย   1 คน

-

1

0

ฉบับ

-

3)

สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้านหรือผู้ขอเลขที่บ้านหรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผูัให้ความยินยอมเป็นผู้เช่าหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอมพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

-

0

1

ฉบับ

-

4)

แผนที่แสดงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสถานที่สำคัญบริเวณใกล้เคียงโดยสังเขปพร้อมลงนามรับรองเอกสาร

-

1

0

ฉบับ

-

5)

สำเนาเอกสารแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งมีรายการเกี่ยวกับชื่อวัตถุที่ประสงค์ทุนที่ตั้งสำนักงานรายชื่อกรรมการและอำนาจกรรมการพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

-

0

1

ฉบับ

(หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีคำรับรองของโนตารีพับลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย)

6)

หนังสือแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทย

-

1

0

ฉบับ

(หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีคำรับรองของโนตารีพับลิคหรือบุคคลซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นๆตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจรับรองเอกสารพร้อมด้วยคำรับรองของเจ้าหน้าที่กงสุลหรือสถานทูตไทย)

7)

ใบอนุญาตทำงานของผู้รับผิดชอบดำเนินกิจการในประเทศไทย   (กรณีเป็นบุคคลต่างด้าว)

-

1

0

ฉบับ

-

8)

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือหนังสือรับรองการใช้สิทธิตามสนธิสัญญา   (ถ้ามี)

-

1

0

ฉบับ

-

9)

หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 10 บาท

-

1

0

ฉบับ

-

10)

สำเนาบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

-

11)

สำเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จำหน่ายหรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขายหรือให้เช่าหรือสำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

-

0

1

ฉบับ

(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึกวีดิทัศน์แผ่นวีดิทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง)

12)

หนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบันทึกถ้อยคำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุนพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจำนวนเงินทุนก็ได้

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

13)

หลักฐานหรือหนังสือชี้แจงการประกอบอาชีพหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดหรือกรรมการผู้มีอำนาจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทแล้วแต่กรณี

-

1

0

ฉบับ

(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณีหรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี)

 1. 16.ค่าธรรมเนียม

1)

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คำขอละ)

ค่าธรรมเนียม50 บาท

หมายเหตุ -
 
 

2)

ค่าธรรมเนียมคัดสำเนาเอกสารชุดละ

ค่าธรรมเนียม30 บาท

หมายเหตุ -

 1. 17.ช่องทางการร้องเรียน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง โทร 043 464071

 1. 18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

1)

คู่มือการกรอกเอกสาร

 1. 19.หมายเหตุ

-

วันที่พิมพ์

16/07/2558

สถานะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

สำนักงานปลัด อบต.

อนุมัติโดย

นายคำพู พรมมาวงษ์

เผยแพร่โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง