วันที่ 16 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงได้จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานศูนย์ถ่ายทิดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ได้การบรรยายจากวิทยากรต้นแบบ และได้ศึกษาดูงานในวันที่ 17 - 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (กองพลทหารราบที่11) / ฟาร์มทดสอบและสาธิตมีนเกษตร "สองน้ำ" มูลนิธิชัยพัฒนา / ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ โครงการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน มูลนิธิชัยพัฒนา /

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 อำเภอชุมแพและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้จัดโครงการอำเภอ..ย้ิมเคลื่อนที่ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม...

ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงได้ส่งเจ้าที่การแพทย์ฉุกเฉินเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอาสาฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) ณ โรงพยาบาลชุมแพ

อ่านเพิ่มเติม...

ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงได้จัดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหัวภูชน โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลขัวเรียง และประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียงเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทัศน์อ่างเก็บน้ำหัวภูชน

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ได้จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับความรู้จากวิทยากรจาก ปศุสัตว์อำเภอชุมแพ/สาธารณอำเภอชุมแพ /โรงพยาบาลชุมแพ/สถานีตำรวจภูธรชุมแพ

อ่านเพิ่มเติม...