วันที่ 30 พ.ย.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง จัดการประชุมคณะศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง โดยมี นายคำพู พรมมาวงษ์ นายก อบต.  นายธนเทียนทอง คันธภูมิ ปลัด อบต. นายสุพล เจริญมี  กำนัน ต.ขัวเรียง  นายเสถียร ปลัดจ่า ผู้ใหญ่บ้านขามป้อม หมู่ที่ 10 พร้อมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ รับฟังคำชี้แจง ก่อนเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย. จ.สระบุรี