"(วันต้นไม้ประจำปีของชาติ) พ.ศ.2561 ณ บริเวณวัดโนนคูณ บ้านโคกม่วง และที่สาธารรณะประโยชน์ภายในตำบลขัวเรียง ได้รับเกียรติจาก นายพันธ์เทพ  เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อ่างเก็บน้ำโสกขุมปูน ได้มีประชาชนในพื้นทีและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ