ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง พนักงาน และลูกจ้าง โดยมีคณะวิทยากรจาก ป.ป.ช. มาอบรมให้ความรู้