(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระยะที่ 2 (ฉีดวัคซีน) ในพื้นที่ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น