และประชาชนพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง ได้ดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ทดแทนพื้นที่เสื่อมโทรม กิจกรรมที่ 3 ปลูกไม้โตเร็วทดแทนพื้นที่เสื่อมโทรมในชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น