(ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง