(โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระยะที่ 2) ณ บริเวณทางสาธารณะสองข้างทางถนนสายบ้านขามป้อมระหว่างบ้านโคกม่วง และบริเวณรอบขอบหนองโศกขำปูน หมู่ที่ 10 บ้านขามป้อม ตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น