ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา(โครงการสนับสนุนศึกษาในการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกในนักเรียนอย่างยั่งยืน)