ได้ดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/อัคคีภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น