ได้รับการบรรรยายจากวิทยากรต้นแบบ และได้ศึกษาดูงานในวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ ฟาร์มปูนาศรีสะเกษ สวนตารมย์ และ ธนาคารน้ำ ณ อบต.ยางขี้นก