โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
วันศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ระยะเวลาการดำเนินการ จำนวน ๑ วัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

 

โครงการกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ ประจำปี ๒๕๕๖
องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง จึงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ ให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ตลอดจนเพื่อให้ลูกได้ระลึกถึงพระคุณและแสดงความห่วงใยต่อแม่ ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม