วันอังคาร ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่เด็กนักเรียนในระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น