คณะผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง                                                   
1. นายณรงค์ศักดิ์  พรมมาวงษ์     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
2. นายสถิต          มีที             รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
3. นายสำราญ       คำพุทธ        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
4. นายชัชวาล       บี้เกตุ          ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง
4  นายบัวลี          สุมี             เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวเรียง    

จำนวนบุคลากร     
นักบริหารงาน อบต.
1. นายรณรงค์  ทวีแสงศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล      (นักบริหารงานอบต.8)
2. นางวิไลภรณ์  โถทอง            รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานอบต.6)
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
1. (ว่าง)    จนท.ตรวจสอบภายใน 

สำนักงานปลัด อบต.
1. (ว่าง)     หัวหน้าสำนักงานปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป 7)