สถาบันและองค์กรศาสนา   วัด/สำนักสงฆ์  จำนวน 7 แห่ง   
1)   วัดหันสว่าง                     ตั้งอยู่ที่บ้านนาสีนวน หมู่ 1
2)  วัดโนนหัน                       ตั้งอยู่ที่บ้านนาสีนวน หมู่ 1
3)  วัดป่าธรรมสถาพร               ตั้งอยู่ที่บ้านโคกม่วง หมู่ 6
4)  วัดโนนคูณ                       ตั้งอยู่ที่บ้านโคกม่วง หมู่ 7 ,8
5)  วัดศรีอัมพร                      ตั้งอยู่ที่บ้านโนนศิลา หมู่ 9
6)  วัดชลประทาน                  ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเอียด หมู่ 11
7)  วัดราษี                           ตั้งอยู่ที่บ้านขามป้อม หมู่ 12
8)  วัดป่าหัวภูชน                    ตั้งอยู่ที่บ้านขามป้อม หมู่ 10
9)  วัดโคกม่วงบุญญาราม           ตั้งอยู่ที่บ้านโคกม่วง  หมู่ 6